Om oss

Equmenia Hässelby är en ideell organisation, anknuten till riksorganisationen Equmenia. Vi arbetar för att erbjuda roliga och utvecklande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar. Vår förening bygger på fantastiska ledare som arbetar ideellt och ger av sin tid och sitt engagemang för att ge unga en rolig och meningsfull fritid. Vi arbetar för att förmedla ett kristet budskap och alla människors lika värde, samt för att skapa en miljö där alla som kommer till oss kan känna sig trygga och sedda.

Vår förening

Vår organisation grundar sig helt på ideellt arbete. För att vår förening ska fungera krävs utöver ledare, även en styrelse. I Equmenia Hässelby består styrelsen både av föräldrar, ledare och ungdomar. Enligt våra stadgar ska så många som möjligt av ledamöterna vara under 25 år. Vi tycker att det är viktigt att engagera ungdomar i styrandet av vår förening då vi värderar deras åsikter högt och föreningen finns till för just dem. Styrelsen har en ordförande och kassör som väljs på föreningens årsmöte varje år. Där väljs även ledamöterna.

Styrelsen träffas generellt en gång i månaden, med undantag för sommarmånaderna. På mötena diskuteras allt från föreningens ekonomi och hur det går i grupperna till kommande satsningar och arrangemang. Skulle en medlem eller annan ha några tankar eller åsikter om föreningen, något som borde ändras, förbättras eller liknande, är det möjligt att kontakta någon i styrelsen.

Vår värdegrund

Oavsett vem man är eller var man kommer ifrån vill Equmenia Hässelby erbjuda en plats för gemenskap och tillhörighet i vår verksamhet. Varje människa är skapad lika värdefull och unik, vilket vi förmedlar till alla barn och unga vi möter. Vår förening är byggd på en kristen grund och vi bjuder in till att visa och berätta om Jesus Kristus. Vi vill uppmuntra till ett sökande och sprida ett kristet budskap tillsammans med en respekt för att alla kan tänka olika. Tillsammans lär vi oss – det är i mötet som både barn och ledare kan växa.

Vi vill uppmuntra till ansvarstagande för medmänniskan, samhället och hela Guds skapelse. Alla människor har sina färdigheter som kan användas för att göra världen vackrare och godare. Vi vill inte bara finnas till för oss själva utan också för vårt samhälle, alla dem vi möter och på olika sätt sprida vår och Guds kärlek.

Ekonomi

Vår förening lever i första hand på medlemsavgifter och gåvor men får också ett litet verksamhetsbidrag från Stockholms kommun. Pastor och musiker är anställda av Hässelby Missionsförsamling, även om en stor del av deras tid läggs på oss i Equmenia. Vi betalar en lokalhyra till församlingen som i sin tur står för omkostnader för lokalen. Därför är församlingens ekonomi också viktig för oss och vår verksamhet. Hässelby Missionsförsamling lever i sin tur helt på kollekter, kyrkoavgift och på de gåvor som ges varje månad. Församlingen får inga bidrag utifrån (t ex från samfund eller från kommun).

Vår riksorganisation

Equmenia Hässelby tillhör Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisationen Equmenia. Equmenia bildades 2008 då före detta SMU, SBUF och MSU slogs samman. Idag består organisationen av ungefär 400 föreningar och har över 30 000 medlemmar. Equmenia arbetar med både scouting, musik, idrott, barn och ungdomar och internationella projekt, vilket reflekteras i deras stag (strategiska arbetsgrupper). Alla medlemmar i vår förening rapporteras in till Equmenia och vi betalar en medlemsavgift för att få vara med.

Equmenia är fristående från, men med nära koppling till, det kristna samfundet Equmeniakyrkan. I kyrkans stadgar står det att man anförtror sin barn- och ungdomsverksamhet till Equmenia. Att man valt att ha en separat barn och ungdomsorganisation inom kyrkan beror framför allt på två saker: för det första möjligheten att vara fullvärdig medlem utan att vara bekännande kristen. För det andra är det enklare att utöva inflytande i ett mindre sammanhang.

Equmenias högsta beslutande organ är riksstämman, som äger rum under senhösten. Där möts årligen representanter för alla föreningar. Verksamhetsplan och budget beslutas. Motioner och propositioner bejakas eller avslås. Och man väljer en styrelse som sätts att leda verksamheten fram till nästa riksstämma.

För att kunna fokusera mer på det lokalare arbetet finns inom Equmenia även sju regioner som har olika geografisk spridning i landet. Regionen har en egen styrelse och arbetar med den verksamhet som bedrivs i just det området. Vi tillhör region Stockholm som består av 44 föreningar och sträcker sig från Håbo kommun, upp till Knivsta och ner till Södertälje i söder och även Gotland tillhör vår region.

Vår församling – Hässelby Missionsförsamling

I Hässelby Missionskyrka lever Equmenia Hässelby och Hässelby Missionsförsamling tillsammans. Vår verksamhet hör ihop och formellt har Hässelby Missionsförsamling gett Equmenia Hässelby i uppdrag att bedriva församlingens barn- och ungdomsverksamhet.

Många församlingsmedlemmar är engagerade i Equmenia Hässelby som ledare, fikafixare, underhåll av lokaler och ekonomiskt. Församlingens anställda, pastor och musiker, lägger stor del av sin tid i föreningen.

Här nedan ges en liten beskrivning av den del av kyrkans verksamhet som Hässelby Missionsförsamling ansvarar för.

Gudstjänster

Hässelby Missionsförsamlings viktigaste samling är på söndag förmiddag. Då firas gudstjänst och söndagsskola. Då samlas olika åldrar för att sjunga, be och leka inför Gud. I gudstjänsten och söndagsskolan finns utrymme för bön, lovsång, predikan, nattvard, dop, berättande ur livet och ur bibeln. En viktig del i söndagsförmiddagen är att möta andra runt fikaborden. Varannan söndagskväll firas också “innan natten kommer” som är en enkel kvällsandakt med nattvard.

Annan verksamhet

Annan verksamhet kan man läsa om på vår hemsida. Det är temafrukostar, ekumeniskt samarbete, hasselseniorerna (träff för pensionärer och andra daglediga med föredrag en gång i månaden), bibelsamtal, föredrag, retreater, pilgrimsvandringar, höstmarknader, körprojekt och gospelkören.

© Equmenia Hässelby

Equmenia